Skład Rady Miejskiej w Łaszczowie

Skład VIII kadencji Rady Miejskiej w Łaszczowie:

Wioleta Bajwoluk Stanowisko: Radna
Mirosław Hawrylak Stanowisko: Radny
Kazimierz Hejzner Stanowisko: Radny
Szymon Herda Stanowisko: Radny
Janusz Greszata Stanowisko: Radny
Rafał Kargol Stanowisko: Radny
Andrzej Piasecki Stanowisko: Radny
Jarosław Piasecki Stanowisko: Radny
Krzysztof Pomykało Stanowisko: Radny
Zofia Rak Stanowisko: Radna
Wojciech Seń Stanowisko: Radny
Henryk Sobczuk Stanowisko: Wiceprzewodniczący rady
Sławomir Swatowski Stanowisko: Przewodniczący Rady
Jacek Wronka Stanowisko: Radny

Petycje

Petycja z dnia 23 sierpnia 2019 roku

włącz 30 sierpień 2019.

Treść petycji z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Przekazanie petycji z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 17 października

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Informacja o rozpatrzeniu petycji przez radę Miejską podczas sesji w dniu 25 października 2019 roku

Petycja z dnia 07.12.2018 roku

włącz 18 grudzień 2018.

Treść petycji z dnia 07.12.2018 roku

Przekazanie petycji do rozpoznania

Prośba o udostępnienie dokumentacji

Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 4 stycznia 2019 roku

Informacja o rozpatrzeniu petycji przez radę Miejską podczas sesji w dniu 30 stycznia 2019 roku

Petycja z dnia 31.08.2017 roku

włącz 04 wrzesień 2017.

Treść petycji z dnia 31.08.2017 roku

Petycja z dnia 12.08.2017 roku

włącz 17 sierpień 2017.

Treść petycji z dnia 12.08.2017 roku

Petycja z dnia 14.06.2017 roku

włącz 21 czerwiec 2017.

Treść petycji z 14.06.2017

Petycja z dnia 08.02.2017 roku

włącz 15 luty 2017.

Treść petycji z 08.02.2017

Petycja z dnia 28.10.2016 roku

włącz 07 listopad 2016.

Treść petycji z 28.10.2016

Odpowiedź na petycję z 28.10.2016

Dokumenty do pobrania

Referat Podatkowy:

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2. Deklaracja na podatek rolny

Informacja o gruntach

Załącznik nr 1 do informacji o gruntach

Załącznik nr 2 do informacji o gruntach

Załącznik nr 3 do informacji o gruntach

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

3. Deklaracja na podatek leśny

Informacja o lasach

Załącznik nr 1 do informacji o lasach

Załącznik nr 2 do informacji o lasach

Załącznik nr 3 do informacji o lasach

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

4. Deklaracja na podatek od środków transportowych obowiązująca od 2019 r.

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

5. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wersja pdf

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wersja doc

Oświadczenie składającego wniosek o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Referat Gospodarki Komunalnej:

 1. Druki do wpłat za odpady komunalne
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
 4. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków
 5. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody
 6. Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostaw wody i odbioru ścieków
 7. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostarczania wody

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łaszczów

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

– wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 1. Załączniki do wniosku:

1) wyciąg z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) lub wypis z KRS,

2) zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (aktualne tj. z 3 ostatnich miesięcy), albo oświadczenie
o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

3) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi
do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki i wykonywany transport nieczystości ciekłych, w ilości odpowiedniej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług;

4) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, spełniającym wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i przeciwpożarowych, na terenie której będą garażowane pojazdy asenizacyjne.

5) w przypadku braku własnej bazy transportowej dołączyć kserokopię umowy do korzystania z innej bazy transportowej lub urządzeń spełniających wymagania zaplecza technicznego,

6) kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem;

7) dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

8) oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone przez upoważnione osoby za zgodność
z oryginałem. 

Przedsiębiorcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki
i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą. 

Formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łaszczów do pobrania w Referacie Gospodarki Komunalne, ul. Piłsudskiego 9, oraz w formie elektronicznej ze strony internetowej z zakładki Gospodarka Komunalna.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łaszczów składa się
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie w godzinach pracy Urzędu.

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia wynosi 107,00 zł. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego  w Łaszczowie przy ul. Chopina 14, lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Łaszczowie 
nr 37 9620 0005 0000 0260 2001 0011, z dopiskiem: udzielenie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia. 

Organ udzielający zezwolenia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli bazy i środków technicznych będących w dyspozycji przedsiębiorcy, przewidzianych do realizacji usług. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.):
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U.
  z 2012 r. poz. 299),
 • Uchwała Nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łaszczów.

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Analiza stanu gospodarki odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2018 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2013 rok

Sołectwa

Lp.Nazwisko i imięSołectwoGranice sołectwa
1.Ważny RomanCzerkasyobręb geodezyjny Czerkasy, część miasta Łaszczów – ulice: Jana Pawła II, Zamojska, Spokojna, Łąkowa, Wąska, Zaciszna, Czerkasy.
2.Seń MariaDobużekDobużek, Dobużek-Kolonia
3.Michalczuk ZofiaDomaniżobręb geodezyjny Domaniż, część miasta Łaszczów – ulice: Domaniż, Słoneczna, Spacerowa, Kościuszki – numery 74, 76, 78, i od numeru 80, Różana, Aleksandra Łaszcza – od numeru 17, Przemysłowa – numery 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 i od nr 28.
4.Krawczyk MirosławHopkie Hopkie, Hopkie-Kolonia
5.Sobczuk RyszardKmiczyn Kmiczyn, Kmiczyn-Kolonia
6.Bodeńko IwonaŁaszczówczęść miasta Łaszczów – ulice: Bursztynowa, Aleksandra Łaszcza od numeru 1 do numeru 16, 25 Grudnia, 3 Maja, Aleje Armii Krajowej, Boczna, Chopina, Dworcowa, Józefa Piłsudskiego, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki – numery od 1 do 73 oraz 75, 77, 79, Lwowska, Mickiewicza, Miodowa, Ogrodowa, Parkowa, Partyzantów, Piękna, Pogodna, Południowa, Por. Mieczysława Chilińskiego, Przemysłowa – numery od 1 do 13 oraz 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Rycerska, Stawowa, Sportowa, Targowa.
7.Jendrusina RenataŁaszczów-KoloniaŁaszczów – Kolonia, część miasta Łaszczów – ulice: Tomaszowska, Dębowa, Sosnowa, Cicha, Leśna, Akacjowa.
8.Tucki AndrzejMałoniżMałoniż
9.Czernicki ZbigniewMuratynMuratyn, Muratyn-Kolonia
10.Staszewski ŁukaszNabróżNabróż, Nabróż-Kolonia
11.Huk AgnieszkaNadolce Nadolce
12.Gardzioła AndrzejPieniany Pieniany
13.Borek AnetaPieniany-Kolonia Pieniany-Kolonia
14.Mikuła MarianPodhajcePodhajce, część miasta Łaszczów – ulice: Kardynała Wyszyńskiego, Podhajce, Wiśniowa, Radosna.
15.Waliwender MałgorzataPodlodów Podlodów
16.Garbacz GrażynaPukarzów Pukarzów, Pukarzów-Kolonia
17.Pietrasz AndrzejRatyczów Ratyczów
18.Wronka DorotaSteniatyn Steniatyn, Steniatyn-Kolonia
19.Tys JadwigaWólka PukarzowskaWólka Pukarzowska
20Korkosz RobertZimno Zimno, Zimno-Kolonia